Диагностичен инструментариум

Инструментариумът за онлайн диагностика служи за оценка на професионалните умения на новоквалифицираните преподаватели по професионално образование и обучение и идентифициране на областите нуждаещи се от подобрение с цел повишаване на компетенциите, свързани с преподаването в мултикултурна среда.

Тестът се състои от 25 въпроса, избрани на случаен принцип от пет категории отговарящи за определено умение:

- етика и професионализъм в работната среда

- комуникационни умения

- работа в екип

- критично мислене и умения за решаване на проблеми

управление на мултикултурна среда

На участниците ще бъде предоставена оценъчна обратна връзка, обясняваща техните силни и слаби страни и включващи предложения за тяхното професионално развитие във връзка с тестваните компетенции.

Любезно препоръчваме на всички заинтересовани страни да направят теста и да разгледатeCourse безплатно.

eCourses

Платформата за електронно обучение предлага различни дидактични инструменти, които насърчават междукултурната комуникация и компетенции. Интерактивните обучителни сценарии,обучителни дейности по създаване на проекти, представени в курса, ще са в напълно готов формат и ще могат да се използват от преподавателите в професионалното образование и обучение.

Курсът ще бъде първоначално достъпен на английски език. След първоначалното тестване ще бъдат добавени и български, гръцки, италиански, полски и испански езици.