agapanthus photo

Предистория, цели и иновации на проекта за E-VET

Scroll to content

Заден план

В Европейския съюз високото качество на професионалното образование и обучение (ПОО) е признато като един от елементите, който подкрепя и поддържа икономическия растеж както на национално, така и на европейско равнище. Тъй като квалификациите и уменията на учителите влияят на качеството на преподаването, те обикновено са задължени да участват в процеса на непрекъснато професионално развитие (НПР).

Цел

Въпреки това, реалното съдържание на НПР, предоставяно на учителите, не винаги е съобразено с потребностите за професионално развитие, споделени от заинтересованите страни. Това може да доведе до непреодолими предизвикателства и трудности в мултикултурната учебна среда, особено при новоквалифицираните учители. Въпреки че в почти две трети от страните от ЕС тези учители имат достъп до структурирана въвеждаща в образованието фаза с допълнително обучение, индивидуална помощ и съвети, такива програми обикновено продължават само до една година. Често този подход не е достатъчен, за да се развият задоволителни уменияв учителите, необходими за работа в мултикултурна среда.

Увеличаващата се мобилност засилва културното многообразие на учениците в училищата. Това създава нови предизвикателства пред учителите и обучителите на различните нива на преподаване - също така и в случаите на професионално образование или курсове и обучения, предоставяни от училища, университети или обучаващи институции. Затова основната цел на проекта E-VET е развитието на „меки умения” на учителите и компетенции в работата с културно разнообразни групи в центрове за професионално образование и обучение.

Цели

За да посрещне настоящите предизвикателства, проектът E-VET се фокусира върху създаването на иновативни решения на въпросите, свързани с младежката безработица и имиграцията в Европейския съюз чрез повишаване на ефективността на учителите в ПОО при работа с ученици мигранти. Основните цели са:

- осигуряване на ново квалифицирани преподаватели по ПОО с онлайн диагностичен инструментариум за оценка на уменията, които са важни по отношение при работата с учениците мигранти;

- повишаване на „меките уменията“ на преподаватели с методи и инструменти, насърчаващи междукултурната комуникация и компетенции;

- предоставяне на участниците цифровизирани инструменти  за повишаване на социалното включване в класната стая, за да се насърчи по-нататъшната интеграция на учениците мигранти.

резултати

Проектът предоставя Mасов Отворен Онлайн Курс (MOOК), който предоставя полезни дидактични инструменти. Специално разработен онлайн въпросник за диагностика позволява да се оценят "меките умения" на учителите, които са важни за създаването на учебна среда за ученици мигранти. Участниците могат също да получат достъп до eCourse, адаптиран към оценените индивидуални нужди, за да повишат професионалните си компетенции.

Многонационалното измерение на проекта включва 6 партньори от 5 държави от ЕС - Университета в Лодз (Полша), StowarzyszenieEUROLIDER (Полша), Асоциация Знам и Мога (България), CosmicInnovations (Кипър), ValenciaInnohub (Испания) и InEuropasrl (Италия). Проектът се финансира по ключова дейност 2 на програмата „Еразъм +“, която е съсредоточено върху сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.