Εναρκτήρια συνάντηση

Διοργανώθηκε από: UNI LODZ (Πολωνία)

Ένα νέο έργο που υποστηρίζει τους προσφάτως πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που εργάζονται με μετανάστες μαθητές. 

Το έργο θα διεξαγάγει πρώτα μια ανάλυση αναγκών στις έξι χώρες των εταίρων για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που αφορά την έλλειψη των γνώσεων. Αυτή η ανάλυση θα αποτελέσει τη βάση του διαδικτυακού διαγνωστικού εργαλείου που θα αναπτυχθεί ειδικά για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ομάδων στόχων.

Η έταιροι στη συνέχεια, θα αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έναν οδηγό για τους εκπαιδευτικούς.