agapanthus photo

Tło, cele i innowacje projektu E-VET

Scroll to content

tło

W Unii Europejskiej wysoka jakość kształcenia i szkolenia zawodowego została uznana za jeden z elementów wspierających i podtrzymujących wzrost gospodarczy zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. W związku z twierdzeniem, że kwalifikacje i umiejętności nauczycieli mają wpływ na jakość nauczania, w większości krajów wymaga się od tej grupy uczestniczenia w programach ustawicznego doskonalenia zawodowego (UDZ).

wyzwania

Często jednak treść szkoleń w ramach UDZ nie pokrywa się z rzeczywistymi potrzebami w zakresie rozwoju zawodowego wyrażonymi przez nauczycieli. Taki stan rzeczy może doprowadzić do powstania pewnych trudności i wyzwań w nauczaniu wielokulturowych klas, zwłaszcza dla nowo wykwalifikowanych nauczycieli. Mimo, że w prawie dwóch trzecich krajów UE nauczyciele ci mają dostęp do zorganizowanej fazy wprowadzającej zapewniającej dodatkowe szkolenia, a także spersonalizowaną pomoc i wsparcie, takie programy trwają maksymalnie rok. Rozwiązanie w takiej postaci nie pozwala na wyposażenie nauczycieli w kompetencje potrzebne w pracy w środowisku wielokulturowym.

Rosnąca mobilność sprawia, że klasy stają się coraz bardziej zróżnicowane kulturowo. Stawia to nowe wyzwania przed nauczycielami i trenerami na różnym poziomie nauczania – dotyczy to również szkolnictwa zawodowego, kursów i szkoleń realizowanych zarówno przez szkoły i uczelnie, jak i instytucje szkoleniowe. Dlatego głównym celem projektu E-VET jest rozwój kompetencji „miękkich” nauczycieli w pracy z kulturowo różnorodnymi grupami w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego.

cele

Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom, projekt koncentruje się na stworzeniu innowacyjnych rozwiązań związanych z bezrobociem wśród młodzieży i imigracją w Unii Europejskiej poprzez zwiększenie efektywności nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w pracy z uczniami-imigrantami. Głównymi celami projektu są:

- zapewnienie nowo wykwalifikowanym nauczycielom kształcenia i szkolenia zawodowego internetowego narzędzia diagnostycznego oceniającego ich umiejętności w obszarach odgrywających szczególne znaczenie w pracy z uczniami-imigrantami,

- podniesienie umiejętności tych nauczycieli za pomocą metod i narzędzi stymulujących umiejętności "miękkie" i promujących umiejętność komunikacji oraz kompetencje międzykulturowe,

- dostarczenie uczestnikom poradników w wersji cyfrowej dotyczących działań, które zwiększają włączenie społeczne w środowisku klasowym w celu wspierania integracji uczniów-imigrantów.

wyniki

W ramach projektu powstaje darmowy otwarty kurs online (MOOC) zawierający użyteczne narzędzia dydaktyczne. Specjalnie zaprojektowane internetowe narzędzie diagnostyczne pozwala na ocenę „miękkich” umiejętności nauczycieli w obszarach odgrywających szczególne znaczenie w tworzeniu integracyjnego środowiska nauki dla uczniów-imigrantów. Uczestnicy otrzymają też dostęp do kursu online dopasowanego do indywidualnych potrzeb, który pozwoli im na zwiększenie kompetencji zawodowych.

We współpracę zaangażowanych jest 6 partnerów z 5 państw UE - Uniwersytet Łódzki (Polska), Stowarzyszenie EURO LIDER (Polska), Know And Can Association (Bułgaria), Cosmic Innovations (Cypr), Valencia Innohub (Hiszpania) oraz InEuropa srl (Włochy). Projekt jest finansowany w ramach Key Action 2 programu Erasmus+, który koncentruje się na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.